نرم افزار مالی ناپال در نسخه های مختلف مانند خدماتی،بازرگانی ،تولیدی و نرم افزار حسابداری مدارس طراحی شده است.کاربران برنامه حسابداری ناپال بدون داشتن تخصص مالی نیز قادرند براحتی با برنامه کارکنند و گزارشهای مالی تهیه نمایند.
نرم افزار مالی ناپال
پیمایش به بالا