نرم افزار اموال و داریی ثابت

اموال و دارایی ثابت و تجهیزات ، از مهمترین موارد در صورت های مالی هر مجموعه  میباشد.

نرم افزار اموال و داریی ثابت  ایده آل امکان کنترل کامل بر اموال مجموعه را از طریق ثبت،رهگیری ، محاسبه استهلاک ، ثبت افزایش  و کاهش ارزش دارایی و … فراهم می آورد.

برخی از امکانات  نرم افزار اموال و دارایی ثابت:

 • معرفی گروه و زیرگروه به صورت نامحدود
 • معرفی محل اسقرار
 • امکان معرفی نحوه محاسبه استهلاک
 • امکان ثبت درخواست های هر واحد
 • امکان ثبت خرید دارائی و تخصیص شماره اموال
 • امکان ثبت جا به جایی دارائی
 • امکان ثبت مرجوع از خرید دارائی
 • امکان تبت فروش دارائی
 • امکان ثبت افزایش دارائی
 • امکان ثبت کاهش دارائی
 • ارتباط نرم افزار دارائی ثابت  با نرم افزار حسابداری و صدور سند مالی برای عملیات انجام شده بر روی دارائی به صورت اتوماتیک
 • امکان صدور سند استهلاک به صورت اتوماتیک
 • گزارش استهلاک
 • گزارش درخواست های واحدها
 • گزارش دارائی ها به تفکیک محل استقرار
 • گزارش دارائی های خرید شده
 • گزارش دارائی های انتقال یافته از مکانی به مکان دیگر
 • گزارش از دارائی های بهره برداری نشده
 • و …
پیمایش به بالا