نحوه تعریف حسابها(کدینگ حسابداری)-نرم افزار حسابداری
نحوه تعریف گروه حساب ها – نرم افزار حسابداری
نحوه تعریف ساختار حساب ها-نرم افزار حسابداری
نحوه صدور سند حسابداری -نرم افزار حسابداری
نحوه دسته بندی اسناد و برگه ها-نرم افزار حسابداری
گزارش تراز حساب-نرم افزار حسابداری
نعریف کالا-نرم افزار انبارداری
تعاریف اولیه نرم افزار انبار(گروهبندی کالا،معرفی انبار،معرفی واحدهای شمارش)
سریال کالا(رهگیری کالا)-نرم افزار خرید و فروش-نرم افزار انبار
معرفی مشتریان-نرم افزار فروش
انواع فاکتور فروش- نرم افزار فروش
نحوه تعریف فرمول ساخت محصول-نرم افزار تولید
دریافت و پرداخت چک-نرم افزار خزانه داری
گزارشهای بخش خزانه داری
نحوه ایجاد نغییرات در فرم های نرم افزار -عمومی
ارتباط نرم افزار حقوق ودستمزد با نرم افزار حسابداری ایده آل
پیمایش به بالا