محیط آزمایشی ارسال صورتحساب مالیاتی(سند باکس)

سامانه مودیان
سازمان امور مالیاتی سامانه ایی را جهت ارسال آزمایشی فاکتور های فروش در نظر گرفته است. این سامانه به مودیان مالیاتی و برنامه نویسان این امکان را میدهد که قبل از از بارگذاری فاکتورها در سامانه مودیان ، در این محیط آزمایشی، پروسه ارسال فاکتورهارا شبیه سازی کنند. برای این کار میبایست از آدرس زیر اسنفاده نمود: https://sandboxrc.tax.gov.ir/ محیط این سایت کاملا همانند سامانه اصلی میباشد،و کاربر میباید از طریق این آدرس و درست همانند سایت اصلی شناسه یکتای حافظه مالیاتی دریافت نماید. از این شناسه برای ارسال آزمایشی فاکتور ها استفاده میشود.(که این امکان در نرم افزار ایده آل موجود میباشد.)
پیمایش به بالا